Váš nákupný košík je prázdny

Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky

ÚVODNÁ STRÁNKA » OBCHODNÉ PODMIENKY – AUTOLAK

 

I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A VYMEDZENIE POJMOV

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku cez internetový obchod_ https://www.auto-lak.sk/ (v ďalšom aj ako „internetový obchod“ a/alebo „e-shop“) a sú neoddeliteľnou súčasťou takto uzatvorenej kúpnej zmluvy.

 

1.2. Pod pojmom predávajúci sa rozumie – právnická osoba – podnikateľ:

Obchodné meno: Ľuboš Rusnák
Miesto podnikania: 02901 Námestovo, Lazová 1501/18

IČO: 43472699
DIČ: 1077080554
IČ DPH: SK1077080554
Registrácia:
Okresný úrad Námestovo, číslo živnostenského registra: 560-10862

Držiteľ účtu: Ľuboš Rusnák

Bankové spojenie:  Prima Banka

IBAN: SK71 5600 0000 0040 7222 4001

(ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“).

1.3. Adresa prevádzky e-shopu:
Miestneho priemyslu 571
029 01 Námestovo

 

1.4. Meno a priezvisko zodpovednej (kontaktnej) osoby, ktorá vybavuje objednávky:
Ľuboš Rusnák
Telefón: 
0903 736 853
E-mail: auto-lak@auto-lak.sk

 

1.5. Pod pojmom kupujúci sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu ako spotrebiteľ alebo ako podnikateľ.

1.6. Pod pojmom podnikateľ sa v zmysle §2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“) rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu

1.7.  Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a inými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

1.8. Pod pojmom spotrebiteľ sa v zmysle §2a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.9. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov, ako aj inými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi

1.10. Tovarom sa rozumejú výrobky nachádzajúce sa v ponuke výlučne  internetového obchodu uvedeného na internetovej stránke  https://www.auto-lak.sk/

 

II.  MOŽNOSTI OBJEDNÁVKY A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Kupujúci si môže objednať tovar nachádzajúci sa v ponuke internetového obchodu https://www.auto-lak.sk/ správnym a úplným vyplnením objednávky v internetovom obchode alebo zaslaním objednávky formou e-mailu na adresu  auto-lak@auto-lak.sk

2.2. Podmienkou pre platnosť elektronickej objednávky je o.i. pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov, ktorých vyplnenie je v objednávkovom formulári označené ako povinné.

2.3. Pravdivo a úplne vyplnená objednávka je považovaná za návrh zmluvy. Všetky prijaté elektronické objednávky alebo objednávky zaslané na e-mailovú adresu auto-lak@auto-lak.sk sú považované za záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom. Podmienkou uskutočnenia elektronickej objednávky nie je registrácia kupujúceho do systému.

 

2.4. Kupujúci má právo odvolať návrh na uzavretie zmluvy (objednávku) kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho bez udania dôvodu, a to e-mailom na adresu: auto-lak@auto-lak.sk.

2.5. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú, pričom potvrdením objednávky predávajúcim vzniká medzi zmluvnými stranami kúpna zmluva. Automaticky vykonané oznámenie o prijatí objednávky, ktoré bude kupujúcemu doručené na e-mailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky.

2.6. Objednávky prijaté po 16:00, cez víkendy a sviatky, budú vybavované až nasledujúci pracovný deň. Pri tovare, ktorý nie je dostupný skladom, Vás upozorníme e-mailom na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru.

III.  KÚPNA CENA TOVARU

4.1. Ceny tovaru sú v internetovom obchode uvádzané v mene EUR. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien.

4.2. Ceny poštovného a balného sú bližšie uvedené v bode 5 týchto obchodných podmienok. Zvýhodnené ceny tovarov sú na stránke internetového obchodu zreteľne označené symbolom „ZĽAVA“ a sú platné do vypredania zásob a/alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene. Pri tovare so zvýhodnenou cenou je uvedená aj pôvodná cena.

4.3. Kupujúci je o konečnej cene vyrozumený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.. Dokladom o predaji tovaru je faktúra, ktorá je súčasťou každej zásielky, a ktorá zároveň slúži aj ako dodací list.

 

IV. STORNO OBJEDNÁVKY

3.1. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu až do jej záväzného potvrdenia predávajúcim.

3.2. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť riadne vybavenie objednávky alebo jej časti v prípade ak  nie je možné objednávku kupujúceho záväzne potvrdiť, napr. z dôvodu chybne uvedeného telefónneho čísla kupujúcim, nedostupného e-mailu), alebo ak Kupujúci v minulosti neprevzal tovar, alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky a taktiež, ak sa tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo zaslaná na ním uvedenú adresu v lehote 10-tich kalendárnych dní.

 

V. POŠTOVNÉ A BALNÉ

5.1. Predávajúci si neúčtuje balné pri sume objednávky nad 200 eur do váhy maximálne 100 kilogramov.

5.2. Cenu dodania tovaru je uvedená pri každej jednotlivej objednávke pred jej záväzným objednaním.

VI. PODMIENKY A MOŽNOSŤ PLATBY ZA TOVAR

6.1. Kupujúci je povinný vyznačiť v objednávke spôsob platby. Kupujúci si v rámci objednávacieho formulára môže vybrať jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

6.1.1. platba na dobierku – ide o platbu v hotovosti alebo platbu kartou
6.1.2. platba prevodom na účet – bezhotovostná platba prevodom na účet predávajúceho. Po potvrdení objednávky, bude kupujúcemu na ním zadanú e-mailovú adresu zaslaný potvrdzujúci e-mail a príslušné informácie potrebné k platbe. Kupujúci je povinný označiť platbu variabilným symbolom, ktorý je zhodný s číslom objednávky. Tovar bude kupujúcemu odoslaný až po pripísaní príslušnej kúpnej ceny na účet predávajúceho.
6.1.3. platobná brána GPwebpay– online platba kreditnou alebo debetnou kartou (VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro); cez zabezpečenú platobnú bránu GPwebpay.

 

6.3. K uvedeným cenám tovaru sa pripočítava nasledovné poštovné podľa spôsobu a adresy dodania.. Iné poplatky ani balné neúčtujeme.

 

6.4. K uvedeným cenám tovaru pripočítavame poštovné podľa spôsobu a adresy dodania.

6.5. Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

VII. DODACIE PODMIENKY

7.1. Tovar objednaný kupujúcim mu bude dodaný v závislosti od dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom termíne, najneskôr však do 30-tich dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim..

7.2. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru. Tovar, ktorý je skladom, expedujeme do 2-4 pracovných dní od obdržania platby, resp. v prípade platby na dobierku do 2-4 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Pri tovare, ktorý je na objednávku, si kupujúci s predávajúcim dohodnú predpokladaný čas dodania.

7.3. V prípade, že si kupujúci objednal tovar, ktorý je v čase objednania vypredaný, predávajúci má právo predĺžiť dobu dodania, o čom kupujúceho informuje; v prípade, že sa tovar objednaný kupujúcim už nevyrába, predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho bezodkladne informuje a zároveň je predávajúci povinný do 14-tich dní vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

7.4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

7.5. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke.

7.6. Dodanie tovaru na území členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov, sa realizuje výhradne po predchádzajúcom písomnom súhlase kupujúceho s cenou za poštovné a prípadných ďalších dodacích podmienok.

7.7. Predávajúci nenesie zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskoreným doručením alebo stratou zásielky zavinenou prepravcom alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou.

7.8. V prípade, že sa zásielka s objednaným tovarom vráti späť na adresu predávajúceho ako nedoručená z dôvodov na strane kupujúceho (napr. nesprávne uvedená adresa, kupujúci zásielku neprevzal nedopatrením alebo úmyselne), predávajúci odošle kupujúcemu správu e-mailom so žiadosťou o informáciu, ako ďalej postupovať v súvislosti s objednaným tovarom. V prípade, že kupujúci požiada o opätovné odoslanie zásielky, predávajúci doúčtuje k celkovej cene zásielky aj cenu za dopravu z dôvodu ďalšieho doručenia, ktorá bude v rovnakej výške ako pri pôvodnom doručení. V prípade, že poštovné bolo zdarma, bude kupujúcemu doúčtovaná výška poštovného podľa spôsobu dodania.

VIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8.1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim spotrebiteľom je upravené v zákone č. 102/2014 Z.Z. v znení neskorších predpisov.

8.2. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Na tento účel je potrebné použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je v prílohe č.1 týchto všeobecných obchodných podmienok a jeho odoslaním na auto-lak@auto-lak.sk alebo poštou spolu so zaslaním vráteného tovaru a kópiou dokladu o kúpe na adresu predávajúceho: Ľuboš Rusnák- Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo

8.3. V prípade, ak kupujúci odstúpi od zmluvy prostredníctvom e-mailu, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy potvrdiť kupujúcemu prijatie odstúpenia od zmluvy, a to na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol v odstúpení od zmluvy.

 

8.4. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva zrušuje od začiatku. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru.

8.5. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci zašle predávajúcemu nepoužitý a nepoškodený tovar v pôvodnom a nepoškodenom obale spolu s kópiou dokladu o kúpe najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Kupujúci pri odstúpení od zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Kupujúci nie je oprávnený zaslať tovar (vrátane dokladov ) späť na dobierku. V takomto prípade nebude tovar prevzatý.

8.6. Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa predchádzajúceho odseku pred tým, ako mu kupujúci tovar vráti.

IX. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

9.1. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť iba na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu https://www.auto-lak.sk/.

9.2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. (Záručná doba pri reklamácii tovaru zakúpeného právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má pridelené IČO, je 12 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.)

9.3. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, nesprávnym skladovaním, alebo poškodením tovaru kupujúcim. Predávajúci sa zaväzuje určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru, najneskôr však do 30 dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru

9.4. Kupujúci si uplatní reklamáciu vypísaním reklamačného listu, ktorý je uvedený TU a jeho odoslaním na auto-lak@auto-lak.sk alebo poštou spolu so zaslaním reklamovaného tovaru a kópiou dokladu o kúpe na adresu predávajúceho:  Ľuboš Rusnák- Miestneho priemyslu 571
029 01 Námestovo
, SR.

9.5. Kupujúci pri odstúpení od zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

9.6. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

9.7. V prípade neodstrániteľných vád, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

9.8. Spotrebiteľ sa môže obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim, je možné riešiť dohodou alebo mimosúdnou cestou. Za týmto účelom nás môžete kontaktovať na e-maily: auto-lak@auto-lak.sk

9.9. Všetky oznámenia a ďalšie úkony, ktoré majú byť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov alebo dohody zmluvných strán urobené písomne, alebo budú urobené písomne, sa budú doručovať druhej zmluvnej strane na poslednú známu adresu tejto zmluvnej strany

9.10. V prípade, že sa zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, môže sa spotrebiteľ obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu ako jeden z možných subjektov alternatívneho riešenia sporu a podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa postupu bližšie uvedeného v § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov. V prípade záujmu o súdne riešenie sporu vzniknutého medzi predávajúcim a kupujúcim, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená obrátiť sa na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike s návrhom na riešenie sporu.

 

X. CHYBY TOVARU, ZÁRUKA ZA AKOSŤ

10.1. Zodpovednosť za chyby tovaru, záruka za akosť tovaru a práva a povinnosti z nich vyplývajúce s riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

 010.2. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru, ktorý mal tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho. Ak nie je dohodnuté inak, záručná doba na dodaný tovar je 12 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá za chyby na tovare, ktoré vzniknú počas trvania záruky. Nezodpovedá však za chyby, ktoré vznikli v dôsledku porušenia povinností kupujúcim : · používanie tovaru v rozpore s jeho použitím a určením

 · mechanické poškodenie

· nesprávne skladovanie

· nesprávna inštalácia a nesprávne ošetrovanie povrchov

· nedodržanie technologického postupu inštalácie a montáže

10.3. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré na ňom vznikli po prechode nebezpečenstva škody na tovare v dôsledku prepravy, vonkajších zásahov a vplyvov a zásahov tretích osôb za ktoré predávajúci nezodpovedá.

10.4. Predávajúci nezodpovedá ani za chyby tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzatvorenia zmluvy alebo tovaru vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť.

 10.5. Zjavnými chybami tovaru sú najmä mechanické poškodenia tovaru, chýbajúce doklady súvisiace s tovarom, nesprávne dodané alebo nedodané položky podľa dodacieho listu, nefunkčnosť tovaru, nedodanie tovaru s vlastnosťami a príslušenstvom, ktoré boli dohodnuté v kúpnej zmluve a všetky ostatné chyby, ktoré sú zistiteľné pri obhliadke vykonanej s odbornou starostlivosťou v súlade s týmto VOP.

10.6. Skryté chyby tovaru, ako aj chyby tovaru za ktoré zodpovedá predávajúci zo záruky je kupujúci povinný bezodkladne po ich zistení písomne oznámiť predávajúcemu (poverenej osobe), najneskôr však do 24 hodín od ich zistenia.

10.7. Kupujúci poskytne predávajúcemu plnú súčinnosť aby obhliadku tovaru mohol vykonať.

 

XI. OSOBITNÉ PODMIENKY PRI PREDAJI OPRAVNÝCH SPREJOV, AUTOFARIEB A INÝCH VÝROBKOV VYROBENÝCH PRE ZÁKAZNÍKOV NA MIERU

Predávajúci v rámci stránky https://www.auto-lak.sk/ ponúka na predaj aj Opravné spreje, opravné lakovné tyčinky a autofarby, ktoré na základe požiadaviek kupujúceho aj originálne  vyrába. Predávajúci upozorňuje, že ponúkané výrobky ako Opravný sprej alebo tyčinka podľa požiadaviek zákazníka nie je profesionálna aplikácia. Z tohto dôvodu nevie predávajúci  garantovať 100% zhodu odtieňa.  Farba namiešaná podľa kódu na žiadosť zákazníka je robená zákazka na mieru, preto ju nie je možné reklamovať. Z tohto dôvodu sa na predmetné výrobky nevzťahujú článok VIII. a článok IX. Týchto všeobecných obchodných podmienok. Reklamovať je to možné iba v prípade, že v prípade farby namiešanej podľa kódu, predávajúci namiešal predmetný produkt podľa iného kódu, ako bol zadaný kupujúcim.

Predávajúci upozorňuje, že pred použitím opravného spreja dodaného predávajúceho je kupujúci povinný dodržiavať technologický postup v zmysle ktorého je nutné  opravný sprej dodaný predávajúcim

-          dôkladne pretrepať

-          urobiť tzv. test kartu pre zhodu odtieňa

-          zmatniť povrch

-          odmastiť diel na ktorý sa ide aplikovať sprejová farba

-          aplikovať sprejový farbu , aspoň dve vrstvy v rozmedzí 10- 15 min v závislosti od podmienok, kde sa aplikácia vykonáva

Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené v dôsledku nedodržania správneho aplikačného procesu zo strany kupujúceho.

Pred použitím opravnej tyčinky je nutné ju dobre pretrepať, odporúčame aspoň  2 min. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené v dôsledku nedodržania správneho aplikačného procesu zo strany kupujúceho v zmysle článku X. týchto všeobecných obchodných podmienok.

Predávajúci upozorňuje, že pred použitím a nanesením autofarby dodanej predávajúcim je kupujúci povinný dodržiavať technologický postup v zmysle ktorého je nutné autofarbu dodanú predávajúcim  pred aplikáciou:

-         dobre premiešať

-         urobiť tzv. test kartu pre zhodu odtieňa

-          zmatniť povrch

-          odmastiť diel na ktorý sa ide aplikovať farba

-          aplikovať danú farbu na diel, aspoň dve vrstvy v rozmedzí 10 -15 min v závislostí od podmienok, kde je aplikácia vykonaná

-           v prípade, že sa jedná o metalízu, je nutné ju ešte prelakovať čírim lakom, by sme dostali potrebný lesk a ochranu. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené v dôsledku nedodržania správneho aplikačného procesu zo strany kupujúceho v zmysle článku X. týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

XII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho ako dotknutej osoby v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

10.2. Predávajúci pri plnení svojich povinností vyplývajúcich mu z uzatvorenej kúpnej zmluvy s kupujúcim spracúva osobné údaje kupujúceho ako dotknutej osoby bez jeho súhlasu, pričom spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej kupujúci vystupuje ako jedna zo zmluvných strán. Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje o kupujúcom neposkytne žiadnej tretej osobe s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú tieto údaje poskytnuté za účelom dodania.

10.3. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho a/alebo dotknutej osoby na marketingové účely na základe súhlasu dotknutej osoby v súlade s §42 ods. 4 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý mu dotknutá osoba udelila na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu https://www.auto-lak.sk/, pri registrácii na internetovom obchode https://www.auto-lak.sk/ alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka, aby predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách, akciových ponukách, organizovaní súťaží predávajúceho a spracovával ich vo svojom informačnom systéme marketing a súťaže. Dotknutá osoba udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba odvolať kedykoľvek písomnou formou, ktoré doručí buď do sídla predávajúceho alebo na email: auto-lak@auto-lak.sk. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu dotknutej osoby.

 

 

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bez výhrady prijíma. Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu, či doplnenie týchto obchodných podmienok.

11.2. V prípade, že má kupujúci pocit, že jeho spotrebiteľské práva boli porušené, má v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo obrátiť sa za účelom vyriešenia sporu na subjekt alternatívneho riešenia sporov.

11.3. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 31.12.2022

ORGÁN DOZORU:

Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 1359/71, 010 01 Žilina
Odbor výkonu dozoru
tel. č.
041/724 58 68

 

 XIV. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV.


1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
2. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku .

 

 

Príloha č. 1

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Stiahnúť Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

PREDÁVAJÚCI:

Ľuboš Rusnák
IČO: 43472699
IČ DPH: SK1077080554
so sídlom: 02901 Námestovo, Ľudovíta Štúra 720/11
zapísaný v živnostenskom registri Okresného súdu Námestovo pod číslom: 560-10862

Kontaktné údaje:
email: auto-lak@auto-lak.sk
telefón: 0903 736 853
https://www.auto-lak.sk/


KUPUJÚCI:

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
emailová adresa spotrebiteľa ..............

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od kúpnej zmluvy, predmetom, ktorej bolo dodanie tovaru/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............
Dátum objednania tovaru /dátum prijatia* ..............

Odstúpením od kúpnej zmluvy / zmluvy* spotrebiteľ vracia predávajúcemu zakúpený tovar, pričom náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.

 


V.............. dňa ..............

 

* Nehodiace sa prečiarknite.